Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Näet korkeakoulujen yhteishaun valinnan tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa. Eri hakukohteiden valinnat valmistuvat eri aikaan. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019.

Lisätietoa yhteishaun tuloksista

Lisätietoa paikan vastaanotosta yhteishaussa

 

Opintopolussa häiriö

Tuet työssä käyvälle

Aikuiskoulutustuki ι Ammattitutkintostipendi ι Opintovapaa ι Vuorotteluvapaa

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

 • olet ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
 • nykyinen työsuhteesi tai päätoiminen yritystoimintasi on kestänyt vähintään vuoden
 • olet työstäsi opintovapaalla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta
 • et saa muuta tukea opintoihisi.

Opiskelun tulee tukiaikana olla päätoimista, ja sinun pitää olla tukiaikana läsnä oleva opiskelija oppilaitoksessa.

Lue tarkemmin tuesta.

Muutoksia tukeen vuoden 2017 alusta

1.1.2017 alkaen voit saada aikuiskoulutustukea enintään 15 kuukautta koko työuran aikana.

Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen lakimuutosta eli viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017, oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan säilyy saman koulutuksen puitteissa. Kaikkea tukea ei tarvitse hakea kerralla, vaan voit hakea samoihin opintoihin myöhemmin lisää tukea jatkohakemuksella. Oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Lue lisää aikuiskoulutustuen muutoksista.

Kela myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintolainan valtiontakauksen. Lainatakauksen saaminen edellyttää, että saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.

Jos olet palkansaaja, ja opiskelet osa-aikaisesti tai opiskelet kahta kuukautta lyhyemmän ajan, saat aikuiskoulutustuen soviteltuna. Sinun on joka tapauksessa opiskeltava vähintään 43 päivän ajan. Tulot vähentävät tukea.

Millaiseen koulutukseen

Voit saada aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Tukea ei saa yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Lue tarkemmista aikuiskoulutustuen ehdoista ja hakemisesta Koulutusrahaston sivuilta

Tuen määrä

Lue aikuiskoulutustuen määrästä ja verotuksesta.

Lisätietoja

Koulutusrahasto

 

Ammattitutkintostipendi

Jos olet suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, Koulutusrahasto myöntää sinulle ammattitutkintostipendin.

Kun suoritat tutkinnon, sinun pitää olla alle 64-vuotias ja olet ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa tai 456 euroa, jos näyttötutkinto on stipendiä hakevan ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto. Ennen 1.8.2016 suoritetuista näyttötutkinnoista stipendin suuruus on vastaavasti joko 390 tai 450 euroa.

Miten haet

Haet ammattitutkintostipendiä viimeistään vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta Koulutusrahastosta.

Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Etuus on veroton.

 

Opintovapaa

Opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssäkäyville. Työ- tai virkasuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa ilman erillistä sopimusta.

Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työ- tai virkasuhde on kestänyt alle vuoden, mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää.

Millaiseen koulutukseen

 • kaikenlaiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista
 • ei oppisopimuskoulutukseen.
 • vapaa voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös ammattiyhdistyskoulutukseen tai maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen.

Miten haet

Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Enintään viiden työpäivän opintovapaata haetaan suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista, jollei työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.

Palkattomalla opintovapaalla opiskeleva voi olla oikeutettu saamaan aikuiskoulutustukea, opintolainan valtiontakauksen opintorahaa ja/tai asumislisää.

 

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vuorotteluvapaalla olet vapaalla, mutta palvelussuhteesi työnantajaasi jatkuu.

Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Vuorotteluvapaan pitää kestää vähintään 100 kalenteripäivää, ja sen enimmäiskesto on 180 kalenteripäivää.

Kuka voi hakea

 • Voit hakea vuorotteluvapaata, jos olet kokoaikatyössä tai työskentelet vähintään 75 prosenttia kokoaikatyöstä. Lisäksi sinulla pitää olla vähintään 20 vuoden työhistoria ja vähintään 13 kuukauden yhtäjaksoinen palvelussuhde samaan työnantajaan.
 • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sinä kuukautena, jolloin täytät 60 vuottaa. Ylärajaa ei ole, jos olet syntynyt ennen vuotta 1957.

Miten haet

 • Ota ensin yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.
 • Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Sovit vapaasta työnantajasi kanssa kirjallisella vuorottelusopimuksella. Sopimus tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon ja sen liitteenä lisäksi selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ja vapaan edellytysten täyttymisestä.
 • Haet vuorottelukorvausta omalta työttömyyskassalta tai Kelan toimistosta.
 • Hakulomake ja ohje Tyttömyyskassojen yhteistyöjärjestön sivuilla.

Lisätietoja

Lue lisää vuorotteluvapaasta TE-palvelujen sivuilta
Lue vuorottelukorvauksesta Kelan sivuilta

Palaa sivun alkuun