Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Työelämän passit ja kortit

Metallitekniikan opiskelija katsoo metalliesinettä. Kuva: Jyrki Vesa

Passit ja kortit ovat työelämän osaamistestejä. Useat korteista ovat lakisääteisiä, ja ne antavat sinulle luvan toimia ammatissa. Ennen passin tai kortin suorittamista osallistut tavallisesti koulutukseen, jonka päätteeksi on varsinainen testi. Testit ovat yleensä maksullisia. Tällä sivulla on esitelty tavallisimmat sertifikaatit.

Liikenne ja kuljetus
ADR-ajolupa ι Henkilönostin-kortti ι Tieturva 1 ι Tieturva 2

Matkailu- ja ravintola-ala, koti- ja laitostalous
Anniskelutesti ja anniskelupassi ι Hygieniapassi ι Matkailualan turvallisuuspassi

Tekniikka
Asbestipurkutyö ι Henkilönostin-kortti  ι  Kattotulityökortti ι Märkätila-asentajakoulutus ι Panostajan pätevyyskirjat ι Sähkötyöturvallisuus ι Tulityökortti ι Työturvallisuuskortti ι Vesityökortti

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede
Ensiapukurssit ι Palveluja kotiin -passi ι Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Tieto- ja viestintätekniikka
ECDL ι Tietokoneen ajokortti

Turvallisuus, pelastus ja suojelu
Järjestyksenvalvoja -koulutus

ADR-ajolupa

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, jos he kuljettavat vaarallisia aineita yli asetuksessa sallittujen vähimmäismäärien. (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta.

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi, ja se on uusittava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

Ajolupakoulutus koostuu

 • peruskursseista
 • yhdistetyistä peruskursseista
 • täydennyskursseista
 • ja erikoiskursseista.

Selvitä koulutuksen järjestäjältä, millaisen ajoluvan tarvitset. Täydennyskurssit on tarkoitettu luvan uusijoille.

Lue lisää ADR-luvista Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta

ADR-koulutuksen järjestäjät Trafin sivuilla

Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Pätevyyden myöntää aluehallintovirasto. Lain mukaan kaikilla asbestipurkutöihin osallistuvilla työntekijöillä ja -johdolla tulee olla suoritettuna Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa 46 asbestipurkutyöt. Koulutukseen kuuluu asbestin ominaisuuksia ja terveysvaikutuksia, tarpeellisia suojaustoimenpiteitä sekä purkutekniikkaa koskevat jaksot sekä käytännön purkutyöharjoituksia.

Anniskelutesti ja anniskelupassi

Anniskelutestin suorittamalla todistat hallitsevasti alkoholijuomien anniskelua koskevat säädökset. Kun olet suorittanut testin, saat anniskelupassin.

Anniskelutesti on tarkoitettu anniskelupaikassa työskenteleville vastaaville ja varavastaaville. Vastaavalta hoitajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden työskentelyä ja lisäksi ravintola-alan oppilaitoksen kokeen perusteella antamaa todistusta eli anniskelutestin suorittamista.

Jos olet suorittanut vähintään yhden vuoden päätoimiset ravitsemusalan opinnot, joihin on sisältynyt anniskelusääntöjen opiskelua ja käytännön työharjoittelua anniskelupaikan salissa vähintään kuukauden ajan, sinun ei tarvitse suorittaa erillistä anniskelutestiä. Tutkintotodistus riittää vastaavan hoitajan pätevyyden todistamiseen.

Ravitsemisalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset järjestävät testejä. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen eli anniskelupassin.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta

Annsikelupassi

Anniskelupaikan vastaava  hoitaja

Ensiapukurssit

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmassa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Koulutus antaa myös tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Ensiapukurssin hyväksytysti suorittanut saa tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin kurssitodistuksen (EA I). EA1-kurssi on voimassa kolme vuotta.

Ensiavun jatkokurssi EA 2 (16 t) syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Jatkokurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa EA 1 -todistusta.

EA 3 (42 t) -kursseilla syvennetään ja kartutetaan ensiaputietoj ja -taitoja. Kurssiin kuuluu myös toimintaharjoituksia, yhteistoiminta muiden auttajien kanssa  ja taktinen toiminta onnettomuustilanteissa.

Hätäensiapukurssilla saat valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun.

ECDL – European computer driving license

eKansalainen
eKansalainen on aloitustason tutkinto, jonka tarkoituksena on saattaa tietoyhteiskunnan taidot jokaisen ulottuville. Tutkintoon tähtäävä koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, joilla ei ole juuri aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta, mutta haluavat oppia tämän päivän tietoyhteiskunnassa vaadittavia tietoteknisiä perustaitoja.

ECDL Start
ECDL Start on perustason osatutkinto. Suoritettavat neljä moduulia voi valita vapaasti -moduuleista, esimerkiksi Tietotekniikan perusteet, Laitteen käyttö ja tiedonhallinta, Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta.

ECDL
Tutkinto koostuu seitsemästä vapaasti valittavasta moduulista, esimerkiksi Tietotekniikan perusteet,
Laitteen käyttö ja tiedonhallinta, Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta, Tietokannat, Esitysgrafiikka, Internet ja sähköposti.

ECDL Advanced
Tutkinto on jatkotutkinto niille, jotka haluavat näyttää tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, tietokantojen ja esitysgrafiikan edistyneempien toimintojen hallinnan.

Lisätietoja ECDL Finlandin sivuilla.

Henkilönostin-kortti

Jos työssäsi käytät henkilönostimia, tarvitset henkilönostin-kortin. Sinun pitää suorittaa hyväksytysti kirjallinen koe ja ajotesti.

Ensin on käyttö- ja turvallisuuskoulutus, johon kuuluu muun muassa

 • henkilönostinten käyttöä koskevat lait ja asetukset
 • eri henkilönostinmallien oikeaoppinen käyttö
 • turvalliset työskentelytavat
 • henkilönostimen päivittäinen tarkastus
 • henkilönostimen käyttöönotto ja pystytys eri ympäristöissä
 • käytännön harjoituksia eri nostinmalleilla (akkukäyttöiset saksilavat, dieselkäyttöiset saksilavat, kuukulkijat, hinattavat puomilavat).

Hygieniapassi

Jos käsittelet työssäsi pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi maitoa lihaa ja kalaa, tarvitset hygieniapassin. Kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja myös monet elintarvikkeita valmistavat tehtaat ovat sellaisia työpaikkoja, joissa työntekijällä pitää olla hygieniapassi.

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Velvoite on lakisääteinen.

Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien tietoja ja osaamista

 1. mikrobiologian perusteista ja elintarvikkeiden kontaminaatiosta
 2. ruokamyrkytyksistä ja hygieenisistä työtavoista
 3. henkilökohtaisesta hygieniasta
 4. puhtaanapidosta
 5. omavalvonnasta ja
 6. lainsäädännöstä
  sekä näiden osa-alueiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä.

Käytännön hygieniaosaaminen on näiden tietojen soveltamista jokapäiväisessä työssä.

Osaamistestejä järjestävät ja Eviran mallin mukaisia osaamistodistuksia myöntävät eri puolella Suomea itsenäisesti toimivat, Eviran hyväksymät osaamistestaajat.

Lue lisää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta.

Järjestyksenvalvoja -koulutus

Poliisi myöntää luvan toimia järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32 h)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa, kuten yleisissä kokouksissa, yleisötilaisuuksissa, leirintäalueilla, ravintoloissa ja Suomen lipun alla olevissa aluksissa. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä loppukokeen. Koulutukseen osallistuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Järjestyksenvalvojaoikeudet ovat voimassa viisi (5) vuotta.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h)

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden osaaminen.

Koulutusta voivat järjestää muun muassa poliisilaitokset ja ammatilliset oppilaitokset. Sisäasianministeriö on hyväksynyt kouluttajan järjestyksenvalvojakouluttajaksi.

Kattotulityökortti

Kattotulitöiden tekeminen ja kattotulityöluvan myöntäminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää voimassa olevaa kattotulityökorttia. Saat kattotulityökortin suorittamalla hyväksytysti kattotulitöiden turvallisuuskoulutuksen. Kattotulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Matkailualan turvallisuuspassi

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on matkailu- ja ravitsemisalan turvallisuuskoulutus, joka sisältää perustiedot matkailun turvallisuusasioista. Turvallisuuspassikoulutus sopii kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.

Lue lisää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta

Märkätila-asentajakoulutus

Koulutus on tarkoitettu märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia tekeville ammattirakentajille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän pystyy itsenäisesti tekemään märkätilojen vedeneristystöitä tämän päivän määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaisesti oikeaa työjärjestystä noudattaen.

Koulutus sisältää yhden päivän teoriaosuuden ja myöhemmin sovittavana ajankohtana toteutettavan kirjallisen kokeen ja työnäytön omalla työmaalla tai kouluttajan osoittamassa paikassa. Teoriaosuuden, kirjallisen kokeen sekä työmaaolosuhteissa suoritetun työnäytön hyväksytysti suorittaneet voivat hakea VTT:n henkilösertifioinnin VTT-Rakennustekniikasta.

Seritfikaatti myönnetään ensi kahdeksi vuodeksi ja uusitaan sen jälkeen aina viideksi vuodeksi, mikäli henkilö täyttää sertifiointiperusteet.

Lue lisää VTT Expert Services- sivulta

Palveluja kotiin -passi

Palveluja kotiin -passi vahvistaa palveluosaamistasi ja on dokumentti vastuullisuudesta. Se kertoo ammattitaidon ylläpidosta ja on tie jatko-opiskeluun. Passi on tarkoitettu kaikille kodeissa palveluja tekeville, ammattialasta riippumatta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa kotisiivous, remontit, huoltotyöt, hiustenleikkuu ja ikäihmisten arki- ja asiointiapu. Suoritus sisältää ennakkomateriaaliin tutustumisen, koulutustilaisuuden ja osaamiskokeen. Hyväksytystä osaamisesta todistuksena myönnetään Palveluja kotiin -passi.

Panostajan pätevyyskirjat

Panostajan pätevyyskirjoja ovat räjäyttäjän pätevyyskirja, panostajan pätevyyskirja; ja ylipanostajan pätevyyskirja. Pätevyyskirjat ovat voimassa 10 vuotta.

Räjäyttäjän pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan

 • vähintään 20 vuoden ikä
 • työkokemusta kyseiseen räjäyttäjän tehtävään liittyvässä työssä vähintään 6 kuukautta
 • todistus räjäyttäjän kurssin hyväksytystä suorittamisesta
 • selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan räjäyttäjän tehtäviin sopiva
 • hyväksytysti suoritettu räjäyttäjän tutkinto.

Panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan

 • vähintään 20 vuoden ikä
 • työkokemusta räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään 3 kuukautta panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä
 • todistus panostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta
 • selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtävään sopiva
 • hyväksytysti suoritettu panostajan tutkinto.

Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan

 • panostajan pätevyyskirja
 • työkokemusta panostajana vähintään 12 kuukautta, josta vähintään 3 kuukautta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä
 • todistus ylipanostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;
 • selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtävään sopiva; sekä
 • hyväksytysti suoritettu ylipanostajan tutkinto.

Lue lisää Tyosuojelu.fi-sivulta

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville. Se vastaa teollisuuden työturvallisuuskorttia. Turvakortin käyttöönotto ei ole yrityksille pakollista. Turvakorttikoulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteissa.

Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kurssin suorittaneella on perusteet työympäristön vaarojen tunnistamiseen, perustiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikoilla sekä perusvalmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta, silloin kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta.

Lisätietoja:

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK

Sähkötyöturvallisuus

Sähköalan lainsäädännössä edellytetään, että sähkötöitä ja käyttötöitä tekevien henkilöiden on oltava ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Lisäksi heillä on oltava ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuudesta. Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka tulee uusia enintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Sähkötyöturvallisuuden vaatimukset voidaan toteuttaa noudattamalla sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002.

Lisätietoja:

Turvatekniikan keskus TUKES

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL

Tietokoneen ajokortti

Suomessa voi suorittaa kahdenlaisia tietokoneen ajokortteja: kotimaisen tietokoneen ajokortin ja kansainvälisen ECDL-kortin. Molemmilla voit osoittaa työelämässä tarvittavan tieto- ja viestintätekniikan taidon ja saada virallisen todistuksen osaamisestaan.

Molemmat tutkinnot suoritetaan näyttökokein tutkinnon osa kerrallaan. Molemmat antavat hyvän perustan tieto- ja viestintäteknisille taidoille. Näyttökokeet voi suorittaa myös ilman valmentavaa koulutusta

Tietokoneen ajokortti -tutkinnot

@-kortti
@-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet, kuten käyttöjärjestelmän käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhaku ja sähköposti sekä valittujen ohjelmien peruskäyttö. @-kortin suorittamalla saa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja -opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin.

Tietokoneen käyttäjän A-kortti
A-kortti-tutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet.

Tietokoneen käyttäjän AB-korttitutkinto
Tietokoneen käyttäjän AB-korttitutkinto on valtakunnallinen työelämän tarpeita vastaava tutkinto, joka hyväksytään muiden tutkintojen osasuorituksena.

TIETY – Tietotyötutkinto
Soveltava ja monipuolinen TIETY – Tietotyötutkinto edistää tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja tietoja työelämälähtöisesti. Tutkinto on modulaarinen ja rakentuu kuudesta erillisestä moduulista, jotka ovat: Työ tietoyhteiskunnassa, Yhteistoiminta ja viestintä, Tietotyön organisointi, Tiedonhaku, Tiedon tuottaminen, Tietoturva ja tietosuoja.

Lue lisää Tieken sivulta.

Tieturva 1 -pätevyys

Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssi perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta

 • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Lue lisää Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sivuilta

Tieturva 2 -pätevyys

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet

 • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä

 • tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Lue lisää Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sivuilta

Tulityökortti

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Kattotulityön tekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat ehdot edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemisiin joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityökurssi kestään yhden päivän ja sen hyväksytystä suorittamisesta saa tulityökortin. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suorittamisesta.

Lisätietoja:

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Korttimenettely on valtakunnallinen, ja se on laadittu erityisesti teollisuuden työpaikoille, mutta soveltuu myös muun muassa julkiselle sektorille, rakennusalalle ja telakoille. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta monet yritykset vaativat käyttämiensä alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Kurssi on yhden päivän mittainen, ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kortin suorittaneella on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen, työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla ja perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.

Lisätietoja:

Työturvallisuuskeskus

Vesityökortti

Talousvettä toimittavissa laitoksissa sekä uimahalleissa, kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevien on suoritettava Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti. Valvira myöntää testin hyväksytysti suorittaneille vesityökortin (ent. vesihygieniapassi). Suorittamisvelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta veden laatuun.

Testitodistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Lue lisää vesityökortista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta.

Palaa sivun alkuun